MylogStar Cloud Maintenance on July 2024

แจ้งปิดระบบ MylogStar Cloud ชั่วคราวเพื่อทำการบำรุงรักษาประจำเดือนกรกฎาคม 2567

เรียนลูกค้าผู้ใช้ MylogStar Cloud ทุกท่าน

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเราจะทำการปิดระบบ MylogStar Cloud ชั่วคราวเพื่อทำการบำรุงรักษาประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ระหว่างการบำรุงรักษา ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งาน MylogStar Cloud ได้ชั่วคราว ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

รายละเอียดการบำรุงรักษา

 • วันที่: จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567
 • เวลา: 10.00 น. ถึง 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
 • รายละเอียด:
  • อัพเดทระบบปฏิบัติการ
  • ปรับแต่งประสิทธิภาพระบบ
  • แก้ไขข้อบกพร่อง

หากท่านมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า MylogStar Cloud ผ่าน เว็บไซต์: URL MylogStar Cloud
 • โทรศัพท์: 02-258-5870
 • อีเมล: th-mls-sales@runexy.co.jp

ขออภัยในความไม่สะดวก

ทีม MylogStar Cloud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *