MylogStar x MICHIRU-RPA DEMO (Collaboration)

Collaboration
Software
(Japan)

 

【CYBER SECURITY】การรับมือภัยทางไซเบอร์อย่างถูกวิธี เพราะความเสียหายมากเกินกว่าจะประเมินได้

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บันทึก จัดการ และวิเคราะห์ เครื่องมือ การจัดการบันทึกการทํางานของพีซี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

เพิ่มเติม………

สำรองข้อมูลไฟล์อิมเมจ จะทำการคัดลอกทั้งฮาร์ดดิสก์ ระบบทั้งหมดและแอปพลิเคชันรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ และกู้คืนทุกอย่างรวมถึงระบบปฏิบัติการได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มเติม………

ยกระดับความรู้ด้าน CyberSecurity ผ่านการเรียนรู้ด้วยระบบ E-Learning เพื่อตระหนักถึงภัยทางไซเบอร์ที่ปัจจุบัน ขยายตัวและมีกลยุทธ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น

เพิ่มเติม………

TrapMail เป็นการจำลองอีเมลโจมตีเป้าหมายส่งไปยังบุคคลหรือพนักงานเพื่อสามารถได้รับการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในอีเมลโจมตีและการตอบกลับเบื้องต้น

เพิ่มเติม………

Software Product

Company Profile

Consulting & Solution

Software Development


Read More………


ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศงาน TU JOB FAIR 20 March 2024 (Photos from the TU Job Fair 20 March 2024)

ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมจากKOSEN-KMITL (Visit Form KOSEN-KMITL)

ภาพบรรยากาศการเข้ามาเยี่ยมชมของTAMAGAWA(University) Visit Form TAMAGAWA(University)

ภาพบรรยากาศงาน KMITL JOB FAIR 22 February 2024

ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Read More………


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่