MylogStar x MICHIRU-RPA DEMO (Collaboration)

Collaboration
Software
(Japan)

 

【CYBER SECURITY】การรับมือภัยทางไซเบอร์อย่างถูกวิธี เพราะความเสียหายมากเกินกว่าจะประเมินได้

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บันทึก จัดการ และวิเคราะห์ เครื่องมือ การจัดการบันทึกการทํางานของพีซี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

เพิ่มเติม………

สำรองข้อมูลไฟล์อิมเมจ จะทำการคัดลอกทั้งฮาร์ดดิสก์ ระบบทั้งหมดและแอปพลิเคชันรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ และกู้คืนทุกอย่างรวมถึงระบบปฏิบัติการได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มเติม………

ยกระดับความรู้ด้าน CyberSecurity ผ่านการเรียนรู้ด้วยระบบ E-Learning เพื่อตระหนักถึงภัยทางไซเบอร์ที่ปัจจุบัน ขยายตัวและมีกลยุทธ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น

เพิ่มเติม………

TrapMail เป็นการจำลองอีเมลโจมตีเป้าหมายส่งไปยังบุคคลหรือพนักงานเพื่อสามารถได้รับการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในอีเมลโจมตีและการตอบกลับเบื้องต้น

เพิ่มเติม………

Software Product

Company Profile

Consulting & Solution

Software Development


Read More………


Read More………


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่