ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภาพการเข้ามาเยี่ยมชมของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ทางบริษัทขอขอบคุณการเข้ามาเยี่ยมเยียนของอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ไว้ ณ ที่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *